Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Maandewark. Versie 30/07/2019.
Deze datum is ook verwerkt in de document-identificatie  onderaan deze bladzijde.
Deze Privacyverklaring is gebaseerd op het sjabloon Privacyverklaring ZZP Nederland

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door maandewark geleverde producten en diensten. Maandewark, gevestigd te Smilde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Maandewark verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Maandewark van u nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van hieronder omschreven doeleinden, en die door Maandewark in ieder  geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam ( voor zover van toepassing)
 • Adresgegevens(bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer(mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens(voor zover van toepassing)

Verwerkt  Maandewark  ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens  of gegevens  betreffende  ras . Maandewark verwerkt bijzondere gegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Maandewark, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst verlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om diensten bij u te verrichten
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Alleen na uw expliciete toestemming zouden gegevens ook kunnen worden gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Maandewark

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap betstaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Maandewark zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld ,bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang het wettelijk verplicht is.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Maandewark verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend  indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die  uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde  niveau van beveiliging   en vertrouwelijkheid  van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar ons  via e-mail.

Beveiliging

Maandewark hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Maandewark heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen  ten einde  uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, verwijzing, misbruik of tegen enige  ( andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Sandra Feiken-Boer is de enige werknemer van Maandewark die  toegang heeft en is de enige die toegang heeft tot persoonsgegevens en deze verwerkt. Zij is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet-of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Maandewark gebruik maakt van de diensten en derden, zal Maandewark in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u per e-mail een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Maandewark u hier over binnen 5 werkdagen informeren.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen  over de verwerking van uw  persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen.

Op de dienstverlening van Maandewark zijn de Algemene Voorwaarden van Maandewark van toepassing, zoals deze aanwezig zijn op de website  www.Maandewark.nl en welke op verzoek kunnen worden toegestuurd.

 

Einde van de Privacyverklaring van Maandewark

Privacyverklaring   Maandewark  30/07/2019